طرح صیانت - برنامه نظارتی گوشی فرزندان-PlcSpy

طرح صیانت

با اجرای طرح صیانت همه ی پلتفرم های خارجی پهنای باند بسیار کمی خواهند داشت و غیر قابل استفاده می شوند

error: Content is protected !!